Regulamin kursów e-learningowych CENSA


  I. Zasady organizacyjne kursów e-learningowych

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie e-learningowym jest możliwość korzystania z komputera z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu, a także posiadanie prywatnego adresu e-mail.
 2. Rekrutacja Uczestników na kursy e-learningowe odbywa się wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie i wysłanie Indywidualnej karty zgłoszenia na kurs e-learningowy, dostępnej na stronie www.censa.pl
 3. O zakwalifikowaniu na wybrany kurs e-learningowy decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Liczba uczestników kursu e-learningowego wynosi od 20 do 25 osób.
 5. Kurs e-learningowy zostaje uruchomiony po zarejestrowaniu się wymaganej liczby osób, nie później niż w terminie miesiąca od rejestracji ostatniego uczestnika, z wyłączeniem okresu letnich wakacji.
 6. Wyklucza się możliwość uczestniczenia w więcej niż w dwóch kursach e-learningowych jednocześnie.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału należy pisemnie powiadomić o tym CENSA (e-mail), najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia, a w przypadku zdarzenia losowego – niezwłocznie.
 8. W przypadku braku wykorzystania wolnego miejsca osoba, która w odpowiednim terminie nie powiadomiła CENSA o rezygnacji, nie będzie kwalifikowana na kolejne kursy.
 9. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu e-learningowego jest zdobycie przez Uczestnika minimum 75 % możliwych do uzyskania punktów.
 10. Zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego, CENSA przesyła drogą pocztową na adres do korespondencji, podany przez Uczestnika w Indywidualnej karcie zgłoszenia. Numer zaświadczenia umożliwia logowanie się do zakładek na stronie www.censa.pl, dostępnych dla uprawnionych użytkowników.
 11. Wszystkie kursy e-learningowe prowadzone są na platformie e-learningowej: e.censa.pl, dostępnej 24 godziny na dobę.
 12. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkretnego kursu e-learningowego (m.in.: szczegółowy harmonogram, warunki uczestnictwa, zasady oceniania i zaliczania) są dostępne po zalogowaniu na platformie e-learningowej.
 13. Powiadomienie o zakwalifikowaniu na kurs e-learningowy oraz szczegółowe informacje organizacyjne Uczestnik otrzymuje pocztą elektroniczną, na adres e-mailowy podany w Indywidualnej karcie zgłoszenia.
 14. Na tydzień przed terminem rozpoczęcia kursu e-learningowego Uczestnik otrzymuje drogą mailową indywidualny login i hasło, umożliwiające zalogowanie się na platformę e-learningową.
 15. Każdorazowe logowanie się na platformę e-learningową wymaga podania loginu i hasła.
 16. Na tydzień przed terminem rozpoczęcia kursu e-learningowego zakwalifikowany Uczestnik może brać udział w Kursie przygotowującym do korzystania z platformy.
 17. Każdy kurs e-learningowy kończy się przeprowadzeniem ankiety ewaluacyjnej.
 18. Dostęp do kursu wygasa po upływie tygodnia od terminu jego zakończenia.

  II. Zasady obowiązujące Prowadzących kursy e-learningowe

  Prowadzący:

 1. Diagnozuje potrzeby edukacyjne Uczestników kursu e-learningowego i reaguje na zgłaszane pytania i niejasności.
 2. Wspiera Uczestników w realizacji zadań oraz motywuje do aktywnej i kreatywnej pracy.
 3. Stara się wskazywać praktyczne zastosowanie przekazywanych w toku kursu treści teoretycznych.
 4. Nie narzuca Uczestnikom swoich poglądów i jest otwarty na poglądy innych.
 5. Dokonuje oceny realizacji zadań przez Uczestnika kursu e-learningowego, zgodnie z ustalonymi dla danego kursu zasadami.

  III. Zasady obowiązujące Uczestników kursów e-learningowych

  Uczestnik:

 1. Zna Regulamin kursów e-learningowych CENSA i przestrzega jego zasad.
 2. Aktywnie uczestniczy w wybranym przez siebie kursie.
 3. Dotrzymuje terminów realizacji zadań, wynikających z harmonogramu kursu lub wyznaczonych przez Prowadzącego.
 4. Współpracuje z innymi Uczestnikami kursu w realizacji zadań, które wymagają pracy zespołowej.
 5. Podczas pracy na platformie e-learningowej może wypowiadać się swobodnie, szanując poglądy innych oraz przestrzegając zasad netykiety.
 6. Ma prawo do uzyskania niezbędnej pomocy merytorycznej od Prowadzącego i technicznej od Administratora platformy.
 7. W przypadku niewłaściwego działania platformy e-learningowej powiadamia Administratora platformy.
 8. Przestrzega prawa autorskiego.
 9. W przypadku wykorzystania cudzych wypowiedzi we własnych pracach lub wypowiedziach, podaje źródła ich pochodzenia.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, niezwłocznie powiadamia Prowadzącego.
 11. Ma prawo do oceny kursu oraz sposobu jego przeprowadzenia w ankiecie ewaluacyjnej.

  IV. Zasady końcowe regulaminu kursów e-learningowych

 1. Prezentowane podczas kursów e-learningowych materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i nie mogą być udostępniane innym osobom, ani kopiowane.
 2. Z kursu e-learningowego mogą korzystać wyłącznie zalogowani Uczestnicy.
 3. CENSA zobowiązuje Uczestników do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła, które umożliwiają korzystanie z platformy e-learningowej.
 4. W przypadku poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu, dyrektor CENSA może upomnieć Uczestnika kursu lub podjąć decyzję o zablokowaniu mu dostępu do platformy e-learningowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Webmaster |  KONTAKT |  Dodaj do zakładek | Copyright © Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych |  Polityka cookies